Sjælens betydning for vores bevidsthed

Sjælens betydning for os

Sjælens betydning for vores bevidsthed

Hjerne & Bevidsthed

Sjælskontakt
Når vi taler om åndelig udvikling og når vi taler om sjælens indflydelse på vores tanker er der også tale om elektriske impulser som sendes fra sjælen til hjernen.

For at aktiverer denne strøm af energi er det nødvendigt at man er i hvile, og at man mediterer. Under søvnen er denne sjælskontakt optimal, derigennem påvirker sjælen meget det enkelte menneskes liv, men ikke på det bevidste plan mere på det ubevidste plan. Noget af denne ubevidste bevidsthed kommer altid frem til overfladen i dagens løb eller når der sker en hændelse der refererer til det sjælen har påvirket os med i nattens løb.
Når vi i vores hverdag mediterer aktiveres neuronerne i hjernen og de elektriske impulser sender information til hjernen fra sjælen. Derfor er meditation en meget udviklende faktor i al menneskelig udvikling og søvnen er ligeledes en nødvendighed.

Hvor i hjernen sidder bevidstheden?
Der er ikke et enkelt svar på, hvor i hjernen bevidstheden sidder. SIQ – Den Spirituelle Intelligens opererer ikke med, at bevidstheden som sådan sidder i hjernen. Bevidstheden arbejde med og igennem hjernen.

Hjernen rummer vores evne til at høre, se, lugte og føle men den er også sæde for vor hukommelse, moral og handlekraft. Man kan sige det på en anden måde, nemlig at den rummer hele vores hukommelsesbank/hele personligheden. Meget lidt personlighed, når vi er spæde og meget mere, når vi er ældre.

Man kan sige, at hjernen rummer personligheden, som sidder i vor hukommelse men selve bevidstheden, altså den bevidsthed, som vi er i vor grundsubstans, er vi ikke bevidste om, hvor sidder. Den bevidsthed vi er i vores grundsubstans kaldes sjæl og ånd.

Men vi, der arbejder med den spirituelle intelligens, mener, at vores sjæl og ånd er lig med vores højeste bevidsthed og det er ikke det samme som personligheden. Den højeste bevidsthed bruger hjernen, den opererer og omsætter den højeste bevidsthed til eksakt viden, som vi, som følelsesmennesker, kan omsætte her på Jorden. Det er derfor yders vigtigt at vi er i stand til at trække på eller komme i kontakt med vores sjæl og ånd. Dette sker altid under søvnen, det sker spontant eller momentvis i dagens løb og det kan intensiveres når man mediterer.
Og hvordan bruger sjæl og ånd så hjernen, altså hvordan bruger den højeste bevidsthed hjernen?
Det gør den ved at kontakte det felt, som vi kan kalde det kollektive, ubevidste, atomare felt af lysenergi, som findes overalt i atmosfæren og vor bevidsthed er i det felt, der ligger tæt på vor fysiske krop, altså i vort aurafelt. Bevidstheden arbejder som en vekselvirkning imellem Ånd – sjæl-hjerne – nerver -tanker og celleaktivitet.

Hvordan kommer der viden fra sjæl og ånd- ind i hjernen
Det gør det dels igennem vores søvn men det kan også gøres igennem meditation. Under søvnen er bevidstheden ikke i den fysiske krop, da lever vi i vores sjæls- eller ånds bevidsthed og nu kan den på en måde programmere hjernen via det visuelle sind, som sidder i pandelappen, den styrker den til at danne visuelle billeder.

Disse billeder bliver vores virkelighed sammen med de billeder, vores personlighed har dannet igennem dagen eller igennem vort liv men også sammen med vor intelligens, sammen med alt det, vi har tillært os. Det vi har tillært, er lagret mange forskellige steder i hjernen og en hel del af det også i nervebanerne i kroppen.

Også hvis vi mediterer eller visualiserer, arbejder vor højere bevidsthed, altså sjæl og ånds aspektet.
Der kan vi via hjernen bevidst komme i kontakt med det felt af energi, som vort sjæls- og åndslys består af. Dette sjæls- og åndslys kan belive neuronerne i hjerne og få dem til at fyre imellem hinanden, således at vores tænkning bliver optimeret, på denne måde dannes nye tanker, således vi nytænker.

Når vi via meditation speeder op for vor tænkning, danner vor hjerne de billeder, vi skal bruge for at forstå, hvad det er, bevidstheden gerne vil have os til at forstå og det gør den ud fra den forståelsesramme, vi har, altså den referenceramme vi alle har. Referencerammen er altid forskellig fra menneske til menneske fra land til land.

Sagt på en anden måde, ud fra de kundskaber, vi har tilegnet os, bliver vi næsten altid vist de billeder, vi kan forstå, så vi er altid er i stand til at bruge det, bevidstheden gerne vil fortælle os.

 

 

Ingen kommentar

Skriv en kommentar