Bevidsthedens aktivering af celler og DNA

Bevidsthedens aktivering

Bevidsthedens aktivering af celler og DNA

Den genetiske intelligens
Vi taler om, at vort liv ligger i vore gener. Vi taler om, at sygdom og sundhed er indeholdt i vore gener og at vi får visse sygdomme, fordi vi er genetisk bestemte til at få dem. Det er en sandhed med modifikationer, fordi ingen gener kan kontrollere sig selv.
Gener indeholder KUN potentialet til, hvad der skal ske i dit liv og det indeholder kun potentialet til, hvordan celler skal arbejde i den menneskelige krop. Man er ikke kontrolleret af sine gener til at ganske bestemte hændelser skal ske fyldest i livet. I generne ligger egenskaber, som kan blive aktiveret. Om potentialet bliver udløst eller aktiveret afhænger af, hvordan du lever dit liv. Hvordan og hvornår en given del af generne aktiveres eller sættes i spil afhænger af bevægelse. Livet fremkommer af proteiners bevægelse.
For at den genetiske intelligens skal træde i kraft, skal der være en bevægelse. Du må være i stand til at bevæge dine celler. Dette kan gøres via meditation tankekraft og via visualisering, altså via hjernens evne til at danne billeder. Der er forskellige måder, hvorpå vi kan aflæse informationerne i generne, det kan ske via vort trossystem, via vor højere bevidsthed eller via vort tankesystem, alle dele er mulige og det er op til den enkelte hvad vi vælger at bruge. Man kan her sige, at en form for den frie vilje her sker fyldest.
Den Genetiske Intelligens kræver bevægelse blandt andet fra nerver og muskler, som kan sende info til hjernen, som giver bevidstheden besked på at aktivere neuroner i hjernen.

Det kræver:

  • Input-output
  • Tanke-respons
  • Stimulering-respons
  • Input-output

Generne kan ikke tænde sig selv men bevidstheden kan tænde generne og derved bevæge proteinerne.
Du er altså selv med til at aflæse eller tænde dine gener. Dette gøres igennem bevidstheden.

Tanker sætter gang i nye neuronforbindelser. man kan sige, at tanker føder nye neuronforbindelser, derfor er tanker med til at aktivere vore gener og med til at aktivere det iboende potentiale, som ligger latent i generne.

Det betyder altså, at en given sydom kan ligge slumrende i vore gener og hvis vi lever et liv, hvor vi sender det rigtige input til vore gener via vor bevidsthed, så er det ikke sikkert, at en given sygdom opstår.

Hemmeligheden i Den Healende Intelligens
For at forstå Den Healende Intelligens er det vigtigt at forstå, hvordan celler organiserer sig i kroppen. Når fx en muskel eller en nerveimpuls sættets i gang, sættes der gang i neuronerne i hjernen og disse sender signaler ud til selve cellen, som så går i aktion. Når cellekernen aktiveres, danner cellen et blueprint, altså en kopi af sig selv.

Først her starter der en aktivering af det iboende potentiale på DNA-strengen. Det betyder, at bevidstheden, altså tankestrømme, kan være med til at bestemme, hvad der skal til, for at menneskets iboende potentiale udløses.

Så, hvis du ønsker at heale dig selv, er det vigtigt, at du sætter gang i den tænkning og de bevægelser, der skal til for at aktivere en sund celleudvikling og det kan gøres igennem bevidstheden.

Tanker er ikke toldfrie, slet ikke i forhold til at udvikle dit potentiale i dit DNA.

Den Healende Intelligens er bevidsthedens evne til at aktivere dit DNA på den sundeste måde. Dette gøres bedst via sunde og kærlige tanker og ved nytænkning, der dannes nye neuronforbindelser i hjernen, når du visualiserer og når du bruger bevægeligheden i dine tanker og derved opnår du en større bevægelighed i dine følelser. Når man visualiserer og når man healer, organiserer vores celler sig på en ny og anderledes måde og derigennem aktiveres DNA på en ny måde.

DNA og celle frekvens
I vores DNA ligger latent en universal krystal celle-recorder frekvens, den bliver reaktiveret når vi selv har et ønske om det. Den reaktiveres via os selv og vores egen sjæls udvikling.

Når dette sker, vil man mærke en forstærket lysvibration omkring sin krop. Det betyder at aura lyset eller det svagt elektriske felt af lys som strømmer ud fra kroppen bliver kraftigere, mere synligt og indeholder en større magnetisme som gør, at vores udstråling bliver markant smukkere og vi bliver mere synlige for andre mennesker. De vibrationer vi udsender, bliver mere lysende og alkærlige.

Det har til følge at man bliver en større del af den universelle guddommelige kraft og at man bedre er i stand til at bruge af denne større guddommelige kraft. Man bliver en bedre og dygtigere healer.

Men den største gevinst når dette sker er, at adgangen til universel visdom forøges og adgangen til sit eget sjæl/ånds aspekt er reaktiveret. Dette medfører at man kan modtage visdom, kærlighed, hjælp og støtte til sit liv på jorden fra en højere alkærlig kilde.

Men denne forøgede magnetisme gør også at højtudvikledes sjæle som vibrere i et højere oktav af lys derfor bedre kan komme i kontakt med os. Vi bliver en del af dem og de en del af os og vores liv. Vi interagerer med hinanden uden at vi fysisk er på den samme planet. Det betyder også at bevidstheden får nemmere ved at flytte fokus til andre dimensioner.

Vores liv skifter nu fokus fra et plan til et andet. Nye livsmuligheder ser nu dagens lys, vi er rede til forandring.
At reaktivere sine healende evner fremmer en sund aktivering af vores celler.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar