Menneskets iboende evner

Menneskets iboende evner

Menneskets iboende evner

Særlige evner
At besidde eller eje det, nogle mennesker kalder særlige evner, kan bedst beskrives som enten clairvoyance, klarsyn, telepati, klarhørelse, klarfølelse, evnen til at se ind i fortid, nutid, og fremtid. Disse ting kan ikke betegnes som særlige evner. Dette er evner, som er iboende i hele menneskets atomare lysstruktur, som kan ses som partikler i sjælslysets atomare stof. Dette lys føres videre indtil hele følelsesregistret gennem de for det enkelte menneske mest følsomme chakraer eller spiral-hjul.

Kimen til disse evner ligger altså latent i hvert enkelt individ, hos nogle aktivt hos andre inaktivt. I denne inkarnation er evnen måske aktiv, hvor den i tidligere inkarnationer har været inaktiv, og går man længere tilbage i det enkelte menneskes livscyklus, har disse evner måske igen været aktive.

Det kan også forholde sig omvendt, således at evnen i det nuværende liv er inaktiv, mens den i tidligere liv var aktiv. Går man længere tilbage, har den måske igen været inaktiv.

Intet kan vokse ud af ingenting, intet kan gro, uden at der er en kim eller et frø. Når frøet bliver gødet, vil det give sig til at vokse, og sådan er det med al menneskelig udvikling. Både på det følelsesmæssige, det fysiologiske og hjernemæssige plan vil der ske en udvikling, når man forstår at få frøet eller kimen til at vokse.

Det spirende frø for eksempelvis clairvoyance er intuitionen. Derfor kan det spirende frø for clairvoyance udvikles ved at arbejde med næstekærlighed, bøn og det guddommelige aspekt, og det vil derved flytte sig fra at være inaktivt til at være aktivt.

Mange mennesker stiller sig det spørgsmål ”hvad er clairvoyance”? Jeg vil starte med at fastslå, at clairvoyance ikke er en evne, der er tildelt de særlig udvalgte, ligesom det heller ikke er en evne, som alle ikke kan komme til at besidde eller udøve. Det moderne menneske har fra naturens hånd udviklet en meget stor intuitiv følelse, som de bruger på forskellig vis. Denne intuition er ikke særlig aktiv hos det moderne menneske, som mest beskæftiger sig med sig selv ud fra et selvisk synspunkt.

For at bruge intuitionen på en korrekt måde skal man lære at sætte næstekærligheden i højsædet. At lære at bruge næstekærlighed er ikke et emne, der i dag tales særligt meget om i det moderne samfund. Dette er en stor ubalance for menneskehedens udvikling mod højere mål.

For at få intuitionen virkelig på plads i sit liv, skal man sætte fokus på flere former for kærlighed:

 • kærligheden til sine medmennesker
 • kærligheden til en gudskraft
 • kærligheden til livet
 • kærligheden til selvet
 • kærligheden til sine livsmuligheder
 • kærligheden til forandring

Disse fire former for kærlighed er nødvendige for, at intuitionen kan arbejde sig videre frem mod at transformeres til at blive til clairvoyante evner.
Når man gennem længere tid har arbejdet med kærlighedsaspektet gennem hjertet, og disse egenskaber begynder at være aktiveret i sindet, vil der ske nye tiltag for det enkelte menneske. De clairvoyante evner begynder nu for alvor at blive vækket til live og vil være en del af hverdagen.

Det næste skridt i udviklingen er, at man begynder at arbejde med ydmygheden. I ydmygheden ligger clairvoyancens vugge, og ved at turde arbejde med ydmygheden på det personlige plan vil sindet begynde at åbne mod større medmenneskelige indsigter. At turde åbne for sine clairvoyante evner er for sindet slet ikke gratis. Man skal forestille sig, at man kommer ind i et rum og straks ved, hvad alle føler, hvem der er ulykkelige, hvem der har problemer, hvem der er utro, hvem der ikke kan lide dig, hvem der er uvenner med hvem, hvem der har et stort ego, hvem der græder indvendigt og hvem der er undertrykt af sin mand osv. Alle disse følelser skal håndteres ved siden af det liv, man selv lever. Men det er jo vigtigt at vide, at du ikke er en del af alle disse følelser, og at disse følelser ikke er noget, du behøver eller skal hjælpe andre mennesker af med.

Det kræver en meget stor styrke at leve et liv med åbne clairvoyante, psykologiske evner. Denne styrke har de færreste indbygget i deres sind, og det kan tage kort eller lang tid at lære at håndtere alle disse mange følelser, som kommer fra andre mennesker. Det er her ydmygheden kommer ind i billedet. For at kunne se, føle og mærke alle disse mange vibrationer skal ydmygheden være helt på plads, således at man lærer helt at tie stille, kun iagttage og ikke tale. Så tavshed er en dyd i forbindelse med clairvoyance.

Det ovenfor beskrevne er psykologisk clairvoyance. Når et mennesker kan tackle disse egenskaber, åbner sjælen igen for en udviklingscyklus mod højere former for clairvoyance. For først når alle de nære medmenneskelige relationer er på plads, kan der integreres nye indsigter, og der åbnes nu mod større vækst for det enkelt menneske og for de clairvoyante evner.

Clairvoyance – psykiske evner

Når det enkelte menneske er i stand til at åbne for sine clairvoyante evner kan dette gøres på flere forskellige måder. Man kan bruge sin:

 • Klarfølelse
 • Klarhørelse
 • Klarsyn
 • Aura Syn
 • Symbolsyn

Igennem længere tid træning kan det clairvoyante felt udvide sig, og man kan igen få større indsigter. Derved kan man komme til at arbejde med:
Kosmisk clairvoyance, direkte kanal fra kosmisk høje bevidstheder.
Symbol clairvoyance fra kosmisk høje bevidstheder, som giver besked via symboler, kan af den trænede ses i auraen.
Astrologisk clairvoyance, hvor personen flytter bevidstheden til de forskellige planeter og trækker viden herfra.
Kosmisk clairvoyance, aflæse den universelle bevidsthed.
De tre første former er ofte kontakter fra den højere astrale verden, væsener som nu ser alt klarere, idet de ikke mere har deres jordiske slør over bevidstheden. De ser alting mere klart og rent end her på jorden.
Den fjerde form for clairvoyance er det kosmiske menneskes clairvoyance, som vi alle gennem sjælsudvikling vil opnå at komme i kontakt med i vores dagsbevidste hverdag. Når fuld kosmisk bevidsthed er opnået, er det kosmiske menneske i stand til at se ind i:

 • Celler
 • Atomer
 • Organer
 • Universer
 • Galakser
 • Kloder

Menneskeheden har nu opnået at få røntgenblik. Det vil sige, at de kan gennemskue alle komplekser og drage nytte deraf. Der er meget få mennesker, der på nuværende udviklingstrin i menneskehedens historie er udviklet til dette syn. Der findes måske ni på hele jorden på nuværende tidspunkt. Disse er fremtidens mennesker, og vi vil alle opnå dette højt udviklede trin i bevidstheden.

Brug af evnerne
Når man bruger sine clairvoyante evner, er der flere måder dette kan gøres på. Man kan gå ind og kontakte det højere selv, man kan kontakte højtudviklede væsener, man kan kontakte ånden eller et guddommeligt væsen, alt efter hvor vi hver især står i vores udvikling, og alt afhængigt af hvad der er brug for lige nu til denne clairvoyance.

Ved clairvoyancen gennem det højere selv, går man ind og kontakter det lag af bevidstheden, som indeholder koderne til dette liv på jorden. Her kan man få at vide, hvad det enkelte menneske skal arbejde med i dette liv på det psykiske og emotionelle plan. Hvad er det for følelsesmæssige ting, det enkelte menneske skal lære i dette liv, hvor mange børn vedkommende har eller skal have, hvilke talenter ligger der, og derudfra kan man læse hvilke jobsituationer, der er mest optimale for personen. Der er ingen grænser for informationer for dette eksakte liv på jorden.

På dette niveau bevæger man sig på det astrale plan. Derfor kan man også kontaktes af personer fra ens egen familie, eller andre afdøde, hvis arbejde det er at hjælpe mennesker på jorden med at få et godt liv. Disse afdøde personer har et bedre overblik, fordi de ikke lever i slørenes verden, men nærmest befinder sig på en mellemfrekvens i den åndelige verden.

Denne kontakt og informationsmasse kan kontaktes af en selv, hvis man er i stand til arbejde på et bevidst plan med sit højere selv. Dette niveau kan også kontaktes af andre mennesker, der har udviklet deres clairvoyante evner på samme måde.

Clairvoyance med hjælp af højt udviklede væsner
Der findes også en form for clairvoyance, hvor man kontakter højtudviklede sjæle. Det kunne være englevæsener, store og små, Jomfru Maria, Jesus, Buddha, apostle eller andre højtudviklede sjæle, som hjælper med at give informationer om menneskers liv på jorden. Her kan man også få informationer om tidligere liv, som relaterer sig til dette liv. Clairvoyance ved hjælp af højtudviklede væsener giver et større overblik. Denne form for clairvoyance kan kontaktes af en selv, men det er ofte en kontakt, som skabes den anden vej rundt. Her arbejder man i den højere åndelige verden.

Clairvoyance ved at kontakte ånden
Her arbejdes der med at kontakte ånden, som består af rent hvidt lys. I dette sjæls- og åndslys ligger alle informationer fra dette liv og fra alle tidligere liv gemt, det ligger lagret som atomare lyspartikel stof . Når man kan kontakte dette lysunivers er det, fordi det enkelte menneske er i stand til via hjernen at respondere på disse lyspartikler, således at hjernekamrene aktiveres og kan trække informationerne ned til hjernen. Fra dette niveau hentes informationer fra det egentlige menneske, det guddommelige menneske, som ved alt, hvad der vedrører personen. Det kosmiske åndeligt udviklede menneske kan glide ind i alle tre former for clairvoyance, og derved trække informationer fra alle tre aspekter.

Er clairvoyance en spirituel børnesygdom
Alle mennesker skal igennem denne udviklingscyklus, så derfor er svaret på spørgsmålet, om clairvoyance er en børnesygdom, dette: Sådan som clairvoyance bruges af nutidens mennesker, er det både en ”børnesygdom” og en åndelig form for umodenhed. Det er ikke tanken, at clairvoyance skal bruges til at give andre mennesker clairvoyance. At blive og være clairvoyant er alene et spørgsmål om sjælens vækst, og det er meningen, at det enkelte menneske skal lære at bruge sine clairvoyante evner til at udvikle sig igennem. Clairvoyance er altså et arbejdsredskab til sjælens vækst. For først når alt er erkendt af sjælen, kan der ske en egentlig vækst.

Alle mennesker er i stand til at lave clairvoyance til og på sig selv. Det er et spørgsmål om træning, og alle gør det mere eller mindre bevidst hele tiden. For at lære at gøre det optimalt skal man træne i fred, kærlighed, næstekærlighed, ydmyghed og bøn. Jo mere stilhed du er i stand til at give dig selv, jo lettere vil du komme i kontakt med din sjæl, din ånd, dine vejleder, engle og det guddommelige, og så er du kommet et langt stykke ad vejen.

Clairvoyance som redskab til at hjælpe andre vil uddø om meget kort tid, når alle erfarer, at alle har iboende clairvoyante evner, som det vil være fornuftigt at lære at arbejde med, til glæde og gavn for vores liv.

Held og lykke til dig, der tør åbne for dine iboende clairvoyante evner, det er smukkere end du tror.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar