Teorien om SIQ- Den Spirituelle Intelligens

SIQ-Teorien

Teorien om SIQ®-Den spirituelle Intelligens

Hvad får man ud af at bruge teorien om SIQ® ?

For at være i stand til at svare på dette, skal vi først gøre os klart, hvem teorien kan bruges til. Teorien om den spirituelle intelligens, er teorien om, at vi alle er spirituelle væsner, og at vi alle har denne evne iboende, som en evolutionær evne, der kan aktiveres på et givent tidspunkt i livet. Et menneske, med en vågen spirituel intelligens, kan ofte betragtes , som værende psykisk syg. Men dette er en fejlagtig antagelse, og kan skyldes uvidenhed.

SIQ® er evnen til at bruge udvidet sansning, og den trænes igennem:

 • Bevidst tankekraft
 • Meditation
 • Visualisering
 • Bøn

Psykisk syg eller åndelig udviklet – hvor grænsen går, og hvordan det ene defineres til forskel fra det andet er en opgave, for vort samfund at finde ind til og definere hvis ikke vi alle skal være på medicin. Eller værre endnu, at de fleste af os skal indlægges på en psykiatrisk afdeling. Svaret på, hvordan vi kan undgå denne udvikling er, at den kan undgås via oplysning om, hvad SIQ® og spiritualitet er.

Vi skal også udvikle evnen og modet til at erkende spiritualiteten som en udvidet sansning, som en brugbar vej i livet. Dette synspunkt, må opprioriteres for at undgå, hvad man ellers kunne frygte ville opleves som en massepsykose af menneskeheden.

Jeg har, i mange år arbejdet med den spirituelle dimension. Jeg må igennem mit arbejde erkende, at det har været og er utrolig svært at få ørenlyd og accept af, at der findes en spirituel dimension, som kan forøge livskvaliteten.
Dette anser jeg for en mangel. Og yders uheldig.
Det etablere system lider under den almene opfattelse, at mennesker, der kan sanse mere end andre, er psykisk ustabile eller værre, – psykisk syge.

Og jeg mener helt bogstaveligt, at der er lidelse forbundet med denne opfattelse. Ikke kun for dem, der ”dømmes” psykisk syge uden at være det, også for dem, der ”dømmer”, for de fordømmer herved deres egen mulige spirituelle udvikling og får derved svært at tilegne sig helt nye synspunkter i livet. Man kan sige, at deres liv ofte bliver utroligt konformt.
Svaret, på det i første sætning stillede spørgsmål, er altså, at teorien kan bruges på alle mennesker, og at alle mennesker kan udvikle deres spirituelle intelligens til gavn og glæde.

Det, at have særlige skærpede sanser eller særlig skærpet sansning, er ofte forbundet med udvidet bevidsthed, ja det er en naturlig følge af at udvikle sig i spirituel retning, og kun sjældent udtryk for manglende psykisk balance.
Der er, som allerede sagt, tale om en evne, den normale hjerne har iboende som et potentiale, og dette potentiale kan aktiveres i alle mennesker og vil blive det på et givent tidspunkt i et hvert menneskes udvikling.

Så undervisning og oplysning er svaret på, hvad og hvordan mennesker skal håndtere det, at de måske pludselig – sanser noget, de ikke er vant til, – fornemmer ting, andre ikke fornemmer, – oplever at se et udvidet verdensbillede, – ser guddommelige symboler og væsner, – får smukke syner og visioner.
Derfor et det så vigtigt med oplysning om SIQ®- Den spirituelle Intelligens.

Igennem min undervisning over hele landet, har jeg mødt i tusindvis af mennesker, der har ”set” ”hørt” eller fornemmet noget, sidemanden ikke har set, fornemmet eller hørt. Disse mange mennesker kan umuligt være syge alle sammen. Der er andre forklaringer.
En af dem er, at disse mennesker er åndeligt udviklet, og at deres SIQ® er særdeles veludviklet, og at de fleste af dem derfor på ingen måde har brug for medicin, kun oplysning om og undervisning i

 • Hvorfor oplever jeg dette?
 • Hvad kan jeg bruge det til?
 • Skal det overhovedet bruges til noget?
 • Er jeg syg, når jeg har det sådan?
 • Er jeg noget særligt?
 • Hvorfor hører jeg stemmer?
 • Kan jeg selv gøre noget for at komme af med det?

Så hvis man vælger at bruge teorien om SIQ® og underviser og oplyser om den, bliver den største gevinst, at en stor del af menneskeheden ikke mere går rundt og tror, de er anderledes end andre. De holder op med at tro at de er syge, at de er psykisk syge, men i stedet ved de via undervisningen, at de er ganske normale mennesker med en udvidet form for sansning, som de vil kunne drage nytte af på alle livets områder.

Inden for kunst og litteratur har denne dimension være brugt i tusindvis af år. Men også indenfor erhvervslivet, kan man bruge den spirituelle intelligens, fordi, når den er aktiv, og man tør bruge den, bruger man hele sit visuelle sind til at nytænke og ny skabe med.

Ved brug af teorien opnår vi sundere og mere helstøbte mennesker, som lever et liv i overensstemmelse med deres eget indre åndelige verdensbillede, og frem for alt undgår vi, at skulle sygeliggøre en stor del af befolkning med alt det, som det indebærer at være uarbejdsdygtigt og måske på medicin.

 

Hvad har vi opnået ved at bruge denne teori – frem for nogen anden teori?

Når mennesker kommer i kontakt med deres spiritualitet, bliver de ofte forbavset og nogle gange lidt bange og frygtsomme. De giver sig i kast med at finde mennesker, der har oplevet det samme, som de selv. Men det er ofte svært at finde nogen, der har oplevet helt det samme, fordi alle spirituelle og åndelige oplevelser er helt unikke for den enkelte og tilhører alene det menneske, det berører.

Det, der ofte lykkedes, er, at finde mennesker, der har haft lignende oplevelser, og man begynder derfor at søge sammen og danne gruppe med disse andre.
Det kan være sundt og meget udviklende, men det kan også være stagnerende for en, hvis man forbliver i disse grupper i årevis. Når man har fundet ind til sin spirituelle kerne, er det vigtigt, at man igen søger sammen med nye og gamle grupper af mennesker, fordi man skal have implementeret den nye evne i hverdagen, og man skal have den til at passe sammen med det liv, man lever.

Derfor opnår man det, at når teorien er forstået, så har man forstået, at denne nye evne, som er dukket frem, blot er noget, som giver vækst og nye livsmuligheder hvis man tør bruge den optimal. Dette kan gøres via meditation, visualisering, bøn og tankekraft.
Denne teori er en del af den Åndsvidenskabelige tradition, som har været kendt i over hundrede år. Men også nyere teorier, som er udgået fra Asger Lorentsens litteratur, har set dagens lys. Dog er flere af dem ikke af så almen en karakter, så de er lige til at implementere i hverdagslivet. Derimod er brugen af og læren om SIQ®- Den Spirituelle Intelligens af mere almen og let tilgængelig karakter.

Livsanskuelser og pædagogik, som er baseret på SIQ® og efterleves afbalanceret, holder mennesker sunde og raske, glade, kærlighedsfulde og fordomsfri. Frem for alt har de, som således gør brug af deres SIQ® igennem læren og træningen i SIQ® ,lært sig selv at kende på et dybt plan, hvor de nu er i stand til at bruge deres skærpede sansning på en hensigtsmæssig måde.

En svaghed ved teorien er, at hvis ikke den forstås og omsættes med kærlighed i sindet, kan den misbruges. Mennesker kan så desværre begynde at konkurrere om, hvem der kan mest, og hvem der kan få de smukkeste åndelige oplevelser, altså udvikle et meget egoistisk og selvoptaget ego, som kan bringe dem på afveje. De vil derfor ikke opnå det ønskede resultat, nemlig at bliver mere hele mennesker med større livsglæde, overskud og gå på mod. Men brugt uden det egoistiske egos styring, vil det altid gavne den enkelte.

 

Hvad er mit indtryk af teorien?
Mit overordnede indtryk af teorien igennem mit mangeårige arbejde med den, et arbejde som fortrinsvis har været et arbejde med voksne mennesker, er, at teorien giver både klienter og elever indsigt i deres dybeste lag af deres bevidsthed. De lærer sig selv at kende på et meget dybere plan, uden at det er forbundet med nogen bestem religion eller tro. Alle kan have den eller det religiøse afsæt, der ligger for dem, uden at det har indflydelse på, hvordan de finder indre og ydre ro og fred i livet.

Det kan nævnes at alle religioner der har kærligheden og fredens budskaber som de højeste budskaber er universelle religioner. Ingen religioner står over eller under andre når man udvikler sin spirituelle intelligens.

Teorien giver ikke anledning til dogmatisk tankegang, men giver alene en udvidelse af, hvad det enkelte menneske formår, og hvad det enkelte menneske tør kaste sig ud i. Når man arbejder med den spirituelle dimension, kan man ikke undgå at arbejde med sit ego, og derigennem forfine alle de anskuelser man har, og kærligheden til selvet og til næsten vokser altid.
De overordnede kompetencer, som mennesker erhverver sig igennem brug af SIQ®-Den Spirituelle Intelligens kan være en eller flere af disse:

 • Afbalanceret selvtillid
 • Afbalanceret selvindsigt
 • Større individualitet i en afbalanceret form
 • Større åndelig indsigt
 • Udvidet og skærpet sansning
 • Udvidet kreativ tænkning på mange planer
 • Meget veludviklet iderigdom
 • Kærlig tænkning i alle medmenneskelige sammenhænge
 • Større hjælpsomhed
 • Udvidet kreativ udfoldelse på mange planer
 • Empati – forståelse af egne følelser
 • Empati – kan aflæse andre mennesker
 • Bruge af den skærpede sansning i kærlighedens tjeneste

 

Hvad betyder teorien for mig og min pædagogik?
Teorien og læringen kan med fordel benyttes overalt i uddannelsessystemet, hvor der arbejdes med mennesker. Man kunne forestille sig, at den spirituelle dimension og læren om denne ville vinde indpas i pædagoguddannelserne, indenfor det psykiatriske system, indenfor psykologien og inden for psykoterapeut uddannelserne. Sygeplejeuddannelsen og lægeuddannelsen er også oplagte steder, hvor læren om SIQ® ville kunne berige og udvide synet på menneskesindet, og hvor det ville være gavnligt at den implementeres.
Men især, hvis forskere over hele landet ville tage de mange emner op, som relaterer til den spirituelle dimension, kunne vi nå meget længere. Forskning er en stor mangelvare indenfor feltet.
Der forskes dog flere steder i landet, blandt andet på Ålborg Universitet, hos VIFAB- Forsknings og videns center for alternativ behandling, og på syddansk universitet, og tillige på RUC.

Indenfor hele det børnepædagogiske område, ville disse indsigter virkelig være en stor gevinst. Det ville være klogt at starte helt nede ved vore børn, som meget ofte har en meget stor udvidet form for sansning, og på grund af det faktum, at de ofte lever i mange andre verdener, end den, vi voksne lige ser og hører. Hvis deres pædagoger havde større indsigt i SIQ®, ville de kunne støtte mange af de børn på en mere hensigtsmæssig måde.
Teorien er udviklet blandt andet ud fra mine egne indsigter og igennem mit arbejde som psykospirituel vejleder, underviser og coach igennem de sidste 12 år. Pædagogisk set kan man sige, at denne linie er en linie, der skal opfattes som et supplement til allerede eksisterende pædagogiske retninger og som et tillæg til allerede eksisterende indsigter om psykologi. Man kan ikke sige, at SIQ® er en retning, der er mere tale om et ekstra tillæg til allerede eksisterende teorier.
SIQ® er kærlighedens og det åndelige rum i menneskesindet, – et rum og en erkendelse, som kan opleves og udvide allerede eksisterende kompetencer i menneskets liv på Jorden, så lad os alle åben for denne dimension og bruge den i hver vort arbejde.

 

Hvorpå bygger teorien om SIQ® ?

Teorien bygger på mit arbejde som SIQ®-Terapeut. Erfaringerne er hentet fra mit mangeårige terapeutiske arbejde med klienter i Livskilden, Institut for Holisme og Forskning, som jeg har vært stifter og daglig leder af igennem en 10 åring periode. Ligeledes danner mit undervisningsarbejde både i Livskilden men også rundt omkring i Danmark baggrund for indsigterne i Den spirituelle Intelligens.
Mange erfaringer er hentet fra mit eget studie af mennesker der har spirituelle oplevelser. I mit arbejde som brevkasseredaktør som strakte sig over en 5 åring periode fra årene 2000- 2006, har jeg hentet meget store indsigter i det psykospirituelle sind.

Erfaringer og indsigter om teorien hviler på følgende:

 • Iagttagelser af cases
 • SIQ® – Tests fra webside og fra kurser
 • Igennem studier af elever og klienter
 • Igennem egne spirituelle og åndelige oplevelser
 • Igennem fakta fra videnskabelige undersøgelser
 • Spørgeskema undersøgelser

Læren om det psyko-spirituelle sind er det bærende element i SIQ®. Og denne lære og viden vil det gavne menneskeheden at åbne sig imod, da flere og flere mennesker bliver mere og mere sansende.
Læren om det psyko-spirituelle sind anser jeg for at være fremtidens psykolog, og det vil blive noget man på psykologi studiet slet ikke kan komme uden om.
Hvis ikke denne dimension er med når man skal bedømme et menneskets fulde potentiale så ser man kun det halve menneske.

SIQ® teorien indeholder elementerne:

Fremtiden vil forhåbentlig vise at det vil gavne at lære om den spirituelle intelligens. Ønsket er også at der optages nye forskningens enheder der beskæftiger sig med begreber som:

 • Psykospirituel psykologi
 • Psykospirituel biologi
 • Psykospirituel neurologi
 • Psykospirituel Teologi

Det psyko-spirituelle aspekt i menneskesindet er det potentiale som gavner og fremmer stilhed, kærlighed, fred, kreativitet, flow, og nytækning.
Spirituel Psykologi
Spirituel psykologi er den menneskelige evne til også at bruge den spirituelle intelligens. Den traditionelle psykologi arbejder med sindet og anviser en række teknikker hvorigennem man kan løse de almenmenneskelige problemer der opstår igennem alle vores livsfaser.

Den spirituelle psykologi anviser et udvidet livssyn som bygger på brugen af den spirituelle intelligens som en ekstra dimension i tilværelsen.

Spirituel Psykologi er læren om sind og ånds aspektet i mennesket og den kan anvise veje og en ny forståelsesramme hvorigennem vi mennesker kan lære at bruge sjæl og ånds aspektet optimalt. Vi kan træne og derigennem opøve og ikke mindst lære at omsætte den i vores dagligdag således begge dele tjener os til fuld livsudfoldelse på mange planer.

Etymologisk stammer ordet psykologi fra græsk ψυχή psyche (“sjæl”) og -λογία -ologi (“læren om”), psykologi betyder således bogstaveligt læren om sjælen eller læren om sjælelivet. Og hvis vi tager dette alvorligt hvilket den spirituelle psykologi gør ja så skal der nogle begreber og reference rammer til som beskriver den spirituelle psykologi, også betegnet den psyko-spirtuelle. Altså en reference ramme som beskriver vores sjæl og åndsliv som værende særdeles aktive og bærende for hele vores livsforløb. I nogle faser mere aktivt end i andre.

Igennem kendskabet til sjæls og ånds aspektet lærer vi os selv at kende på et dybere plan og vi integrerer derved begreber som åndelige hjælpere som en naturlig del af vores indre liv, og vi lader det afspejle sig i vores ydre liv, som en naturlig del af livet.
Spirituel psykologi indeholder de tre aspekter af mennesket, krop sind og ånd som omsættes i os via hjerte hjerne og højere bevidsthed. Når vi arbejder aktivt med hjertets ener.

Kommentarer ( 3 )

 • Frederic

  Merete håber du ser denne besked og svare mig igen da jeg har betydning for alt det jeg liuge har haft Læst. Lidt skummelt fakisk at du kan be skrive alt sa nøjagtigt… håber høre fra dig

  • Merete Gundersen

   Hej Frederik
   Tak for din kommentar, Dejligt du har reflekteret over teksten.
   Hvad præcis ønsker du at vide noget om?

 • Søren

  lige så stor en gave det er, lige så stor en forbandelse er det!!!! Jeg kan se ALT, i form af mønstre og symetriker. Og det skete lige pludselig en dag. Og min Iq gik fra middel til over 140

Skriv en kommentar